Vem kan söka?
Ideella organisationer och enskilda personer.

Hur?
Ansökan skall göras på ansökningsblanketten. Detta för att säkerställa att den sökande tagit del av förutsättningarna för Stiftelsens mandat. Till ansökan bilagd information (max 3 bilagor) om projektet och den sökande ökar självfallet förståelsen för lämnad ansökan.


För vilket ändamål?
Ansökan kan avse verksamhet för att

  • omhänderta utsatta djur eller verka för att förbättra deras livsvillkor
  • driva opinionsbildning avseende förbättrade lagar för skydd av djur
  • utöva forskning, ägnad att ge djur ett bättre liv
  • stödja forskning, inriktad på att ersätta djurförsök med alternativa metoder.

För närvarande prioriterar Stiftelsen föreningsdriven djurskyddsverksamhet då akutförfrågningar svårligen passar in i Stiftelsens beslutsgång.

När?
Ansökan skall ha inkommit senast den 1 oktober och beslut om utbetalning av bidrag fattas av styrelsen senast den 31 december.

Vad kan man få ersättning för?

Beslutade bidrag utgör ersättning för kostnader. Lönekostnader ersätts inte.

Vad ska ansökan innehålla?
Det projekt eller den verksamhet som bidragsansökan avser ska beskrivas i detalj: Vad är målet? Hur ska verksamheten läggas upp? Hur ser tidsplanen och budgeten ut? Se ansökningsblankett!

Beviljade bidrag
Erhållet bidrag ska nämnas i årsberättelse, om sådan förekommer, eller i annan information, exempelvis hemsida, nyhetsbrev eller dylikt.

Uppföljning
Hur erhållet bidrag har använts och hur projektet/verksamheten har utfallit ska redovisas senast inom ett år efter att bidraget betalades ut.